بلاگ

آیين نامه عمران مساجد كشور

آیين نامه عمران مساجد كشور

مورخ 102/7962 بنا به پیشنهاد شماره 1376/4/8هیات وزیران در جلسه مورخ  سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل یك صد و سی و هشتم قانون 1375/12/1 اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه ساماندهی، بهسازی و عمران مساجد كشور را به شرح زیر تصویب نمود:

1ماده –

وزارت راه و ترابری، سازمان ها و شركت های تابعه آن مكلفند، در قالبطرح های مصوب در دست اجرای خود، مشتمل بر كلیه راه ها، پایانه ها، پایانه های مرزی، فرودگاه ها، بنادر و ایستگاه های راه آهن، احداث مسجد یا نمازخانه مناسب را پیش بینی و در راه های موجود با استفاده از اعتبارات فصل راه و ترابری و  در قالب مجتمع  های خدمات رفاهی، ًسایر اعتباراتی كه تامین خواهد شد، ترجیحا نسبت به احداث مسجد یا نمازخانه مناسب اقدام نمایند.

2ماده-

سازمان حمل و نقل و پایانه های كشور موظف است، طرح جامع احداث  مساجد یا نمازخانه های بین راهی اعم از مكان یابی، طراحی و ساخت را با هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی (صندوق عمران مساجد) تهیه نماید.  1تبصره – كلیه دستگاه های دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی، در صورت پتمایل به ساخت مساجد یا نمازخانه بین راهی، موظف به رعایت طرح مذكور می باشند.

2بصتره – اداره، تعمیر و نگهداری مساجد موضوع این ماده به عهده وزارت راه و ترابری و سازمان ها و شركت های تابعه آن می باشد.  3ماده- وزارتخانه  های مسكن و شهرســازی و كشــور مكلفــند، به ترتیب در طرح های  جامع و هادی شهر ها، فضاهای مناسب را جهت احداث مساجد یا نمازخانه و امكانات جنبی آن پیش بینی كنند. زمین های واگذاری از طریق وزارتخانه های مسكن و شهرسازی و جهادسازندگی و شهرداری ها با اجازه دولت رایگان خواهد بود.

1تبصره- واگذاری زمین رایگان برای احداث مسجد توسط شهرداری ها با اجازه شوراهای  شهر یا وزارت كشور به قائم مقامی از شورای شهر خواهد بود.  2تبصره – وزارت جهاد سازندگی و بنیاد مسكن انقلاب اسلامی موظفند در طرح های پ هادی روستاها، زمین مناسب را برای احداث مسجد یا نمازخانه پیش بینی نمایند.

4ماده –

كلیه دستگاه های ارائه دهنده خدمات شهری موظفند، مجوز احداث و 4ماده راه اندازی آن قسمت از واحد های خدماتی متعلق به مسجد از قبیل (مركز فرهنگی هنری، كتابخانه، خانه روحانی) را كه درآمدهای آن به طور مستقیم صرف هزینه های جاری و عمرانی مسجد می شود، بدون اخذ وجه صادر نمایند.  در مورد شهرداری ها عدم دریافت هزینه های صدور مجوز به تشخیص شورای شهر خواهد بود.

5ماده-

كلیه دستگاه های اجرایی ذی ربط موظفند، نسبت به احداث و نگهداری مساجد یا  نمازخانه در دانشگاه ها، پادگان ها، شهرك ها و مجتمع های بزرگ صنعتی، كشاورزی و تولیدی، خدماتی، مجموعه های رفاهی، مجموعه های ورزشی و پارك ها- حسب مورد- اقدام نمایند.

6ماده –

وزارت مسكن و شهرسازی مجاز است، در شهر های جدید از طریق شركت عمران شهر های جدید و در پروژه های آماده سازی بزرگ از طریق سازمان ملی زمین و مسكن و با بهره گیری از شیوه مشاركت و تامین بخشی از منابع ریالی مورد نیاز (كه در بودجه سنواتی آن پیش بینی می شود) نسبت به احداث مسجد اقدام نماید.

1تبصره – هزینه های انجام شده از درآمد های مشمول مالیات شركت عمران شهر های جدید و سازمان ملی زمین و مسكن كسر می شود.

2تبصره- تجهیز و نگهداری این مساجد بر عهده هیات های امنا، سازمان تبلیغات  اسلامی (صندوق عمران مساجد، مراكز رسیدگی به امور مساجد) و سازمان اوقاف و امور خیریه- حسب مورد- می باشد.

7ماده –

وزارتخانه های نفت، نیرو و پست و تلگراف و تلفن و شركت های تابعه آن ها موظفند حق انشعاب آب، برق، گاز و هزینه مراسلات مساجد را به استثنای مراكز تجاری مربوط به صورت رایگان و هزینه مصرف مساجد را با نازلترین تعرفه محاسبه كنند.

8ماده-

وزارت جهاد سازندگی، بنیاد مسكن انقلاب اسلامی و سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند، با استفاده از اعتبارات پیش بینی شده در بودجه های سنواتی و امكانات فنی و تجهیزات خود و كمك های مردمی با هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی (صندوق عمران مساجد) نسبت به ساخت، بازسازی و زیبا سازی مساجد در مناطق مرزی و روستایی حسب مورد اقدام كنند.

تبصره- تعیین نقاط مورد نیاز ساخت مسجد به تشخیص كمیته ای مركب از نمایندگان وزارت جهاد سازندگی و سازمان تبلیغات اسلامی و بنیاد مسكن انقلاب اسلامی و امام جمعه و فرماندار خواهد بود.

9ماده-

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است، با استفاده از اعتبارات پیش بینی شده در بودجه سالانه خود، برای تكمیل و تعمیر و تجهیز مساجد كمك نماید.

ماده مسكن و شهر سازی (سازمان زمین و مسكن) موظفند، ضوابط لازم الرعایه در مكان یابی، طراحی و به طور كلی الگوی ساخت، تعمیر و زیباسازی مساجد را تهیه و به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری برسانند. كلیه دستگاه های مذكور در این تصویبنامه و سایر دستگاه های صادركننده مجوز ساخت مساجد، ملزم به رعایت مفاد آن می باشند.  تبصره- خدمات تحقیق و مطالعه فنی مورد نیاز جهت اجرای بند فوق بر اساس توافق فی ما بین صندوق عمران مساجد و سازمان ملی زمین و مسكن انجام خواهد شد

. ماده 11-

سازمان میراث فرهنگی كشور موظف است، نسبت به حفظ، احیا و مرمت مساجد قدیمی ثبت شده كه جزو میراث فرهنگی كشور هستند، از محل اعتبارات پیش بینی شده در ردیف خاصی به این منظور با اولویت ویژه اقدام نماید

. ماده 12 –

سازمان تبلیغات اسلامی (صندوق عمران مساجد) موظف است، با همكاری سازمان تامین اجتماعی نسبت به طرح تامین اجتماعی خادمان مساجد اقدام و برای بررسی های بعدی به دولت ارایه كند.

13ماده –

سازمان برنامه و بودجه موظف است، نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در بودجه های سنواتی كشور به منظور كمك به مساجد اقدام كند و موارد یاد شده در این تصویبنامه را در موافقتنامه های مبادله شده با دستگاه های اجرایی منظور كند.

اشتراک گذاری پست

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *